Fond regionálneho rozvoja

Tento projekt:

PROFESIONÁLNY DIZAJN OBJEKTOV S VYUŽITÍM INOVATÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ

je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Hlavným cieľom projektu je podpora vzniku nového a konkurencieschopného mikropodniku YELL design, s.r.o. prostredníctvom inovácie produktu pri súčasnej tvorbe nových pracovných miest.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

  • Obstaranie UV veľkoformátovej tlačiarne s príslušenstvom, prostredníctvom ktorej bude žiadateľovi umožnené uvedenie nového produktu (profesionálny dizajn objektov s využitím inovatívnych technológií) na slovenský trh. Obstaranie technológie dosiahne požadovaný stupeň inovácie.

Zazmluvnená výška NFP: 200 000,00 EUR
Miesto realizácie projektu: YELL design, s.r.o., Bystrická cesta 2761, 034 01 Ružomberok

Projekt realizovaný s finančnou podporou Európskej únie

Realizácia projektu pozostáva z realizácie jednej hlavnej aktivity s názvom „Začatie a rozvoj podnikania MSP“. Predmetom hlavnej aktivity je obstaranie jedného logického celku: UV veľkoformátová tlačiareň s príslušenstvom, ktorá je nutná pre uvedenie nového produktu na slovenský trh. Logický celok pozostáva zo základu stroja -UV veľkoformátovej tlačiarne pre veľkosť potlačiteľného doskového materiálu minimálne 3200 x 2500 mm a príslušenstva plne kompatibilného s tlačiarňou.

Hlavným cieľom projektu je podpora novovzniknutého mikropodniku YELL design prostredníctvom podpory rozvoja podnikateľskej činnosti pri súčasnej tvorbe nových pracovných miest.

Realizácia hlavnej aktivity Začatie a rozvoj podnikania MSP, konkrétne nákup UV veľkoformátovej tlačiarne s príslušenstvom, prostredníctvom ktorého dôjde k inovácii produktu, predstavuje inováciu vysokého stupňa z dôvodu, že na slovenskom trhu sa v čase predloženia žiadosti o NFP komplexné riešenie s takým zameraním a takými technickými parametrami, ktoré bude výsledkom projektu neposkytuje. Nový produkt, ktorý spočíva v poskytovaní komplexného riešenia od jedinečného návrhu dizajnu objektov podľa želania zákazníka až po jeho profesionálnu realizáciu s využitím vysokokvalitnej personalizovanej potlače plôch navrhovaných predmetov znamená pre podnik uvedenie nového produktu žiadateľa na trh.

Názov a sídlo prijímateľa: YELL design, s.r.o., s.r.o., Bystrická cesta 2761, 034 01 Ružomberok
Miesto realizácie projektu: YELL design, s.r.o., s.r.o., Bystrická cesta 2761, 034 01 Ružomberok
Názov a stručný opis projektu: Profesionálny dizajn objektov s využitím inovatívnych technológií