Regionaler Entwicklungsfonds

Názov projektu:

Profesionálny dizajn objektov s využitím inovatívnych technológií

Názov a sídlo prijímateľa: YELL design s.r.o., Bystrická cesta 2761, 03401 Ružomberok

Názov projektu: Profesionálny dizajn objektov s využitím inovatívnych technológií

Miesto realizácie projektu: Bystrická cesta 5646/55B, 034 01 Ružomberok

Výška poskytnutého NFP (nenávratný finančný príspevok): 200 000,00 €

Hlavným cieľom projektu je podpora vzniku nového a konkurencieschopného mikropodniku YELL design, s.r.o. prostredníctvom inovácie produktu pri súčasnej tvorbe nových pracovných miest.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

  • Obstaranie UV veľkoformátovej tlačiarne s príslušenstvom, prostredníctvom ktorej bude žiadateľovi umožnené uvedenie nového produktu (profesionálny dizajn objektov s využitím inovatívnych technológií) na slovenský trh. Obstaranie technológie dosiahne požadovaný stupeň inovácie.

Projekt realizovaný s finančnou podporou Európskej únie Realizácia projektu pozostáva z realizácie jednej hlavnej aktivity s názvom „Začatie a rozvoj podnikania MSP“.

Predmetom hlavnej aktivity je obstaranie jedného logického celku: UV veľkoformátová tlačiareň s príslušenstvom, ktorá je nutná pre uvedenie nového produktu na slovenský trh. Logický celok pozostáva zo základu stroja -UV veľkoformátovej tlačiarne pre veľkosť potlačiteľného doskového materiálu minimálne 3200 x 2500 mm a príslušenstva plne kompatibilného s tlačiarňou. Hlavným cieľom projektu je podpora novovzniknutého mikropodniku YELL design prostredníctvom podpory rozvoja podnikateľskej činnosti pri súčasnej tvorbe nových pracovných miest. Realizácia hlavnej aktivity Začatie a rozvoj podnikania MSP, konkrétne nákup UV veľkoformátovej tlačiarne s príslušenstvom, prostredníctvom ktorého dôjde k inovácii produktu, predstavuje inováciu vysokého stupňa z dôvodu, že na slovenskom trhu sa v čase predloženia žiadosti o NFP komplexné riešenie s takým zameraním a takými technickými parametrami, ktoré bude výsledkom projektu neposkytuje. Nový produkt, ktorý spočíva v poskytovaní komplexného riešenia od jedinečného návrhu dizajnu objektov podľa želania zákazníka až po jeho profesionálnu realizáciu s využitím vysoko kvalitnej personalizovanej potlače plôch navrhovaných predmetov znamená pre podnik uvedenie nového produktu žiadateľa na trh.

 „Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk